Historie

Zoals reeds gemeld is Stichting Holland-Moldova in 1999 opgericht maar zijn er reeds sinds 1991 contacten met de Republiek Moldavië, waarop wij hebben voortgebouwd.

1991-1999

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is in augustus 1991 de Republiek Moldova als zelfstandig land ontstaan. Zoals veel voormalige Sovjet republieken, had het land geen mogelijkheden om economisch op eigen benen te staan: de productie was voornamelijk op landbouwgewassen gericht, waarvoor de gegarandeerde afzet wegviel, overige industriële productie was slechts in beperkte mate aanwezig en natuurlijke grondstoffen heeft het land niet of nauwelijks. Het aanvankelijk optimisme sloeg als gevolg van armoede en economische stilstand al snel om naar een hang naar het oude, communistische systeem. Door onder meer corruptie, alcoholisme, illegale emigratie en mensenhandel was het land al snel het armste land van Europa.

Gedurende de Sovjet periode waren kerken, behalve de Orthodoxe Kerk, verboden. Ondergronds waren er wel kerkgenootschappen actief, die na de zelfstandigheid snel contact zochten met het westen. Eind 1991 is het eerste contact gelegd tussen de Nederlandse Baptisten Unie en leden van de Baptisten kerken in Moldavië. Dat heeft geresulteerd in uitwisseling van kennis en personen, de eerste man die vanuit Moldavië naar Nederland kwam was Peter Chiumac, ook nu nog onze voornaamste contactpersoon.

Naar mate er meer bekend werd over de situatie in Moldavië, waren de plaatselijke kerken ook steeds meer bereid hulp te bieden. Tientallen vrachtauto’s met hulpgoederen, kleding, bedden, speelgoed, voedsel zijn in de jaren door de Baptisten gemeenten bijeengebracht en via een centraal depot in Apeldoorn verstuurd. Bouw- en renovatieprojecten werden aangepakt, door geld in te zamelen maar ook door teams op werkvakantie te sturen. Het ouderencentrum Tabita in het dorp Jablona is in deze periode gebouwd. Met name de technische installaties zijn vanuit Nederland aangevoerd en door Nederlandse monteurs geïnstalleerd.

In 1999 heeft het bestuur van de Baptisten Unie na 8 jaar ondersteuning van Moldavië, voor een ander projectland gekozen, waardoor de hulp zoals die tot dan toe werd geleverd, geen juridische basis meer had. Transporten werden op persoonlijke titel georganiseerd en de voortgang van de projecten liep gevaar. Door de lange historie en de warme relaties die waren ontstaan, en omdat de nood onverminderd hoog was, is in Apeldoorn het initiatief genomen Stichting Holland-Moldova op te richten. De oprichtingsacte is op 28 december 1999 gepasseerd bij Notariskantoor Nysingh Dijkstra de Graaff in Apeldoorn. De eerste drie bestuursleden waren Ger Aafjes, Jan te Sligte en Henk van Vliet.

1999-heden

Stichting Holland-Moldova heeft de eerste jaren na oprichting voornamelijk de reeds bestaande projecten doorgezet: ondersteuning Tabita, transporten, renovaties en bouwprojecten bij tehuizen en instellingen. Om de hulpgoederen die per vrachtauto naar Moldavië werden getransporteerd ook gecoördineerd te kunnen verdelen, is de zusterorganisatie Holland-Help opgericht, in Balti, de tweede stad van Moldavië. Vanuit Balti wordt het gehele noorden van het land bediend.

Peter Chiumac is de coördinator van al het werk. Hij beoordeelt de grotere aanvragen van tehuizen, internaten en overheden, over individuele aanvragen beslissen de jonge vrouwen die bij Holland-Help in dienst zijn.

In Nederland werden contacten gelegd met andere instellingen en organisaties die banden hadden met Moldavië, bij voorbeeld in Hengelo, Aalten, Bunschoten, Kampen, Hemmen en Zutphen. Ook een groot aantal Baptistengemeenten bleven zich actief inzetten voor de projecten in Moldavië. Het initiatief om tot een Moldavië Platform te komen, waar kennis en ervaring kon worden uitgewisseld, is door het ontbreken van enthousiasme bij andere partijen niet van de grond gekomen. Wel is Stichting Holland-Moldova lid van Mondial-Apeldoorn, waar 40 organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten elkaar regelmatig treffen.

In de loop der jaren is de aard van onze werkzaamheden verschoven van het bieden van hulp in de vorm van geld, materiaal en menskracht naar het faciliteren en coördineren van andere soorten van hulp, die meer structureel van aard zijn. Daarbij is Stichting Holland-Moldova vaak de spin in het web, die geïnteresseerde partijen bij elkaar brengt, ontwikkelingen op gang brengt, mensen motiveert en fondsen werft. Bouw- en renovatieprojecten worden eigenlijk niet meer opgepakt, ook omdat de Moldavische overheid  daar zelf actiever in is geworden. De hulptransporten vanuit Nederland zijn gestopt onder invloed van stijgende transportkosten, steeds meer invoerbeperkingen voor humanitaire hulpgoederen en het verliezen van onze opslag in Apeldoorn. De Zwitserse Christliche Ost-Mission heeft in overleg met ons contact gelegd met Holland-Help en brengt nu regelmatig kleding etc. vanuit Zwitserland naar Balti. Ook hebben zij een voedseldistributie programma, wat geheel wordt uitgevoerd door Holland-Help.

De projecten van Max maakt Mogelijk (Casa Max) en de Vrije School uit Zutphen zijn mede door bemiddeling van Stichting Holland-Moldova mogelijk geworden. Zowel in Nederland als in Moldavië hebben wij veel contacten met collega organisaties en waar mogelijk proberen wij elkaar te versterken.

Jaarlijks organiseren wij een kennismaking- en bemoedigingsreis voor geïnteresseerden naar Moldavië.

Het bestuur bestaat in mei 2020 uit:

Jan te Sligte               – voorzitter

Wim Hart                   – penningmeester

Henk van Vliet          – secretaris